Hornhög, hornsamling, horngömma, tjåerviehåajje, tjåervietjåanghkoe, tjåervievåarhkoe

Hornsamlingar ligger ofta i anslutning till visten. Det är i regel renhorn som samlats i högar efter slakt och hittade fällhorn. Ibland finner man hornsamlingar även på offerplatser.

Samlingarna kan vara av betydande storlek. Hanteringen av renens horn, även renens ben, har skett med respekt för djuret. I samisk historia är hornet en metafor för något som återföds varje år och dör. Renens horn har varit en förbindelse mellan livet och döden. Horn har av den anledningen placerats på en hel del gravar som en slags hjälp för att den dödes ande ska hitta rätt.

Baalka har utvecklats inom Interregprojekten Beavnardahke och Sámis on the Coast – Beavnardahke II, två projekt av Gaaltije – sydsamiskt kulturcenter i Östersund och Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa. Projektens finansiärer är Interreg Nord, Saemiedigkie, Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtlands län, Kulturrådet och Trøndelag Fylkeskommune.

  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
Logotype in footer
Logotype in footer