Hero image
Väldigt många samer bor i dag i städer som Oslo och Stockholm, eller andra ställen runt omkring i världen. Foto Ann Kristin Solsten

Alla samer är inte nomadiserande

Det kan vara svårt att skilja olika samiska befolkningsgrupper från varandra. Förhållanden har förändrats över tid, och de olika grupperna har blandat sig både med varandra och med det övriga samhället och skapat nya levnadssätt.  

Medan många samer, oavsett levnadssätt och näringsfång, har levt som nomader, så finns det flera exempel på fastboende samer och samer som har haft andra inkomstkällor än jakt, fiske och renskötsel. Tidigare kunde till exempel samer som hade varit renskötare, men som på grund av ålder eller sjukdom inte längre klarade av att leva som nomadiserande, livnära sig som tjänstefolk hos de fastboende. Andra slog sig av olika orsaker ner som nybyggare. Många samer producerade även hantverk för avsalu, och skaffade sig på så sätt en inkomst.  

Sockenlappen utförde sysslor som ingen annan ville befatta sig med 

Från början av 1700-talet dyker begreppet sockenlapp upp som yrkestitel i vissa delar av Sverige. Sockenlappen var en fastboende same som var anställd av en socken för att utföra olika arbetsuppgifter. Vanliga uppgifter var att avliva och flå hästar och hundar, men även andra sysslor som de bofasta inte gärna ville utföra. Sockenlappen kunde också ha som uppgift att hålla rovdjur borta från bygderna. Ofta var sockenlapparna kända som skickliga hantverkare, som bland annat försåg bönderna med korgar och rep. Sockenlapparna var verksamma fram till slutet av 1800-talet. I samband med de stora samhällsförändringar som inleddes i och med industrialismen upphörde behovet av deras tjänster.  

Idag är den samiska befolkningen spridd även långt utanför Saepmie 

Samer lever idag på samma sätt som den övriga befolkningen gör. De har samma utbildningar och arbeten och samma tillgång till hus, bilar och modern teknik. Den samiska befolkningen, som under så lång tid har bott sida vid sida med den övriga befolkningen, har blivit allt mer assimilerad i storsamhället. Väldigt många samer bor i dag i städer som Oslo och Stockholm, eller andra ställen runt omkring i världen. Trots at de lever långt ifrån Saepmie har flera ändå behållit sin samiska identitet och vissa kulturella uttryck.

Sockenlapparna ansågs ofta vara synska och ”trollkunniga”. Det sades att de kunde bota sjukdomar, men även uttala förbannelser över personer som hade behandlat dem illa. Man hade därför ofta stor respekt för sockenlappen, och ville inte gärna hamna i konflikt med honom.

Vad har du lärt dig om det samiska folket?

folket

Vilka land omfattas av Saepmie?

folket

Vad har sjösamer traditionellt levt av?

folket

Vilka arbetsuppgifter ingick ofta i sockenlappens sysslor?

folket

Vart finns det levande skogssamisk näring idag?

folket

Hur beskrevs samer i de äldsta nedteckningarna om det samiska folket?

folket

Visste du att det finns ingen enkel definition på vem som är same. Viktiga kriterier är släktskapsförhållanden och härstamning, liksom språk och hur du själv identifierar dig. Om du har haft det samiska språket i hemmet och samtidigt uppfattar dig som same, då är du också det. Du kan då upptas i samelängden i det land du tillhör, och får samtidigt möjlighet att rösta i respektive lands sametingsval.

Baalka har utvecklats inom Interregprojektet Beavnardahke, ett projekt av Gaaltije – sydsamiskt kulturcenter i Östersund och Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa. Projektets finansiärer är Interreg Nord, Saemiedigkie, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Kulturrådet och Trøndelag Fylkeskommune.

  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
Logotype in footer
Logotype in footer